Mokinių taryba

Mokinių tarybos veikla

Mokinių taryba – mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti pasiūlymus mokyklos administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei popamokinės mokinių veiklos klausimais. Mokinių tarybą sudaro grupių seniūnai ir deleguoti asmenys, savo noru dalyvaujantys veikloje. Mokinių tarybai vadovauja išrinktas pirmininkas. Tarybos susirinkimai vyksta kiekvieną trečiadienį.

Mokinių tarybos nariai – pavyzdys kitiems. Todėl jie nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų.

Mokinių tarybos veikla:

 • Organizuoja susirinkimus, sprendžia mokinių problemas, pageidavimus.
 • Bendradarbiauja su mokyklos administracija sprendžiant lankomumo, pažangumo ir kt. problemas.
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus.
 • Vienija mokinius bendrai veiklai, skatina aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, užklasinėje veikloje.
 • Skatina mokinių pilietinį aktyvumą.
 • Padeda mokiniams spręsti jų problemas.
 • Vykdo renginių ir prevencinės veiklos plane numatytas veiklas Inicijuoja bei organizuoja kultūrinius renginius, talkas mokyklos bei visuomenės labui.
 • PATVIRTINTA

  Šilutės žemės ūkio mokyklos

  direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d.

  įsakymu Nr. P2-95V

   

   

  Mokinių tarybos sudėtis

  1. Juozas Bartkus – pirmininkas
  2. Gitana Kučinskaitė – sekretorė
  3. Emilija Galovčenkaitė
  4. Raminta Nausėdaitė
  5. Aušra Kazlauskytė
  6. Lukas Matijevas
  7. Vytautas Rimkus
  8. Karolina Brazaitytė
  9. Rima Šikšniuvienė
  10. Deividas Jašinskas
  11. Ramūnas Šteinys
  12. Ligita Skarulskytė
  13. Evelina Raudoniūtė
  14. Viktorija Šerniauskaitė
  15. Liveta Bajorinaitė