Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (arba globėjų) atstovus, svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

  • Mokyklos tarybos nariai dalyvauja Mokyklos tarybos posėdžiuose;
  • nusako Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • Nustato ugdymo organizavimo tvarką, svarsto pamokų sutrumpinimo prieš šventes klausimus;
  • Aptaria pasiūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokyklos žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • Skiria atstovą (-us)š Mokyklos tarybos į mokyklos atestacijos komisiją;
  • Kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • Sprendžia mokyklos fondo lėšų naudojimo paskirtį, esant būtinybei gali organizuoti savanoriškas paramos akcijas Mokyklos buičiai gerinti, sprendžia dėl materialinės paramos skyrimo bendruomenės nariams;
  • Kartu su direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką;
  • Mokyklos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir administracija sprendžia visus mokyklai aktualius klausimus;