Stipendijų skyrimo nuostatai

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos
2015 m. sausio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr.P2-1

Šilutės žemės ūkio mokyklos mokinių skatinimo ir stipendijų bei materialinės paramos skyrimo tvarkos aprašas

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Stipendija ir materialinė parama mokiniams skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr.1388 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr.876 „Dėl stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.137-5612).
  2. Pasibaigus I pusmečiui, II pusmečiui, mokslo metams grupės vadovas parengia ir pateikia Mokytojų tarybai  pažangumo ir lankomumo suvestinę.
  3. Stipendijos dydį pusmečiams (I pusmečiui nuo rugsėjo 1d. iki sausio 31 d. ir II pusmečiui nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.), atsižvelgdamas į mokinio pažangumą ir vadovaudamasis šiuo aprašu, nustato grupės vadovas.
  4. Grupės vadovas (vadovaudamasis suvestinių pildymo tvarkos aprašu) iki kiekvieno mėnesio 5 dienos socialinei pedagogei pateikia praėjusio mėnesio (nuo 1 d. iki 31 d.) grupės lankomumo suvestinę ir einamojo mėnesio mokiniams skiriamų stipendijų žiniaraščius (praėjusio mėnesio lankomumas ir nuobaudos lemia einamojo mėnesio stipendijos dydį). Socialinė pedagogė atlieka stipendijų paskirstymo patikrą ir pateikia žiniaraščius direktoriui, kuris mokiniams stipendijas skiria įsakymu.
  5. Materialinę paramą ir paskatinimus mokiniams siūlo grupės vadovai, socialinė pedagogė bei kiti mokyklos darbuotojai, o skiria direktorius įsakymu.
 2. STIPENDIJŲ SKYRIMAS

  1. Mokykla yra biudžetinė organizacija, todėl stipendijos mokamos iš vyriausybės skiriamo fondo 70% dieninio skyriaus mokinių, įgyjančių pirmąją kvalifikaciją, nuo 0,27 BSI  (10,3 Eur) iki 0,76 BSI (30 Eur) dydžio.
  2. Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, skiriamos tokio dydžio stipendijos:
   1. Pagal pažangumo vidurkį:
    vidurkis 8,5 ir daugiau – 30,0 Eur
    7,5 – 8,4 – 25,0 Eur
    6,5 – 7,4 – 21,0 Eur
    Iki  6,4 – 17,0 Eur
   2. 7.2. Įskaitų, brandos egzaminų, sesijinių egzaminų įvertinimai pažangumo vidurkiui įtakos neturi.
   3. 7.3. Pažangumo vidurkis skaičiuojamas taikant matematines aritmetinio vidurkio ir skaičių apvalinimo taisykles.
   4. 7.4. Stipendijos išmokamos ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną.
  3. Stipendijos skiriamos:
   1. Nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. – 1 kurso mokiniams pagal pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pažangumo vidurkį, 2 ir 3 kurso mokiniams – pagal praėjusių mokslo metų pavasario semestro rezultatus.
   2. Nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. – pagal einamųjų mokslo metų rudens semestro rezultatus.
   3. Vasaros atostogų metu (nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) –  pagal pavasario semestro rezultatus.
  4. Mokiniui, panaikinusiam pusmečio ar metinius įsiskolinimus stipendija mokama nuo sekančio mėnesio, vadovaujantis 7.1 punktu.
  5. Mokiniams, atvykusiems į mūsų mokyklą mokslo metų eigoje, stipendijos skiriamos:
   1. 1 kurso mokiniams atvykusiems iki vasario 1 d. – vadovaujantis 7.1 punktu.
   2. 1 kurso mokiniams atvykusiems po vasario 1 d. ir atvykusiems į 2 ar 3 kursą mokiniams, turintiems mokymo programų skirtumų, mokėti 0,27 BSI (10,3 Eur) stipendiją, o panaikinus dalykų skirtumus – vadovaujantis 7.1 punktu.
  6. Stipendijos neskiriamos:
   1. Suteikus mokiniui akademines atostogas.
   2. Mokiniui einamojo mėnesio laikotarpiu praleidusiam daugiau kaip 16 nepateisintų pamokų.
   3. Mokiniui turinčiam nepatenkinamus pusmečių ar metinius įvertinimus. Panaikinus įsiskolinimus stipendija skiriama vadovaujantis 7.1 punktu.
   4. Mokiniui siekiančiam įgyti antrą profesinę kvalifikaciją.
   5. Mokiniui neišvykusiam į gamybinę praktiką.
   6. Mokiniui, kuriam direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas, stipendija neskiriama du mėnesius.
  7.  Stipendija mažinama:
   1. Už administracijos pareikštą raštišką pastabą- 50%.
   2. Už mokytojo pareikštą raštišką pastabą – 25%.
   3. Už pabėgimą iš vienos pamokos – 2,5 Eur.
   4. Už kiekvieną iki 16 pamokų praleistą pamoką be pateisinamos priežasties 0,3 Eur.
 3. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS

  1. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį:
   1. Mokiniams iš šeimų, gaunančių piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2003, Nr.73-33525, Žin., 2006, Nr.130-4889).
   2. Mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų) ir esantiems iš šeimų auginančių 3 ir daugiau vaikų, kurie mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose.
   3. Mokiniams, auginantiems vaikus.
   4. Mokiniams, kuriems reikalingos lėšos gydymui.
  2. Materialinės paramos dydis negali viršyti dviejų maksimalios stipendijos dydžių (60 Eur).
  3. Mokinys, pageidaujantis gauti paramą, mokyklos direktoriui pateikia motyvuotą                    prašymą su grupės vadovo rekomendacija. Prie prašymo pridedamos pažymos, įrodančios mokinio teisę gauti paramą (pažymos apie šeimos sudėtį, šeimos narių gaunamas pajamas, sveikatos būklę, vaikų gimimo liudijimai, šeimos narių mirties liudijimai, socialinės  paramos skyriaus pažyma, kad šeima yra socialiai remtina, ir kt.).
  4. Materialinė parama skiriama direktoriaus įsakymu.
 4. MATERIALINIS SKATINIMAS

  1. Materialinis skatinimas, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį:
   1. Pažangiems, drausmingiems ir labai gerai mokyklą lankantiems mokiniams, grupių vadovų teikimu, patvirtintu mokyklos direktoriaus įsakymu.
   2. Mokiniams aktyviai dalyvaujantiems bei organizuojantiems  mokyklos renginius, socialinės pedagogės, grupių vadovų, būrelių vadovų, dalykų mokytojų teikimu, patvirtintu mokyklos direktoriaus įsakymu.
   3. Mokiniams dalyvaujantiems rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose, varžybose, olimpiadose ir kt.
  2. Klasių komandoms, renginių, konkursų, varžybų nugalėtojoms skatinti skiriama iki 100 Eur (vienam renginiui).
  3. Materialinio skatinimo dydis negali viršyti dviejų maksimalios stipendijos dydžių (60 Eur) per pusmetį.
  4. Materialinis skatinimas skiriamas direktoriaus įsakymu.