Vidaus darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos
Drektoriaus 2009 m. sausio 14 d.
įsakymu Nr. P2-68V

šilutė žemės ūkio mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šilutės žemės ūkio mokyklos (toliau vadinama – mokykla) veikla organizuojam vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Mokyklos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.
 2. Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja mokyklos vidaus tvarką ir privalomos visiems asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį su mokykla: administracijos darbuotojams, mokytojams, ugdymą organizuojantiems ir aptarnaujantiems darbuotojams, ūkio darbuotojams, pagalbiniam personalui bei darbininkams.

Taisyklėse numatytais atvejais jos yra privalomos ir kitiems asmenims (mokiniams, kursų klausytojams, mokyklos lankytojams ir kt.).

 1. Mokyklos darbuotojų pareigas ir teises reglamentuoja darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės instrukcijos, šios Taisyklės. Konkrečias darbuotojų teises ir pareigas nustato jų pareiginiai nuostatai (pareigybių aprašymai).
 2. Asmuo, priimamas dirbti mokykloje, pasirašytinai supažindinamas su šiomis Taisyklėmis,  darbo saugos instrukcijomis, pareiginiais nuostatais (pareigybės aprašymu). Asmeniui sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų.
 3. Šių Taisyklų nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
 4. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.

DARBO IR  POILSIO  LAIKAS

 1. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai (pvz., tarnybinės komandiruotės). Mokyklos darbuotojų darbo laiko trukmė nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais.
 2. Darbo laiku nelaikoma: pravaikšta; neatvykimas į darbą administracijos leidimu; valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas; nedarbingumo laikas; pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis (tarp pamainų), kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.
 3. Darbo laikas administracijos ir kitiems darbuotojams nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.). Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
 4. Administracijos ir kitų darbuotojų, papildomai dirbančių pedagoginį darbą, pagrindinių pareigų darbo laikas gali būti perkeltas po 17.00 val. pagal patvirtintus darbo laiko grafikus.
 5. Administracijos ir kitų darbuotojų, reikalingų mokyklos ugdymo bei ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti, darbo laiko trukmė – 40 valandų per savaitę. Jiems nustatoma 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (paprastai šeštadienį ir sekmadienį arba kitomis dienomis).
 6. Mokytojams nustatyta 36 val. (dirbant maksimaliu krūviu) darbo savaitė. Savaitės darbo dienų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į ugdymo planą, patvirtintus pamokų tvarkaraščius, nekontaktinio darbo planus, konsultacijų grafikus ir kitus darbo laiką reglamentuojančius dokumentus.
 7. Pagalbinio personalo ir kitų darbininkų darbo grafikas sudaromas direktoriaus pavaduotojo administracijos ir ūkio reikalams pagal suderintą ir direktoriaus patvirtintą darbo laiką bei darbo grafikus. Pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45 val.
 8. Bendrabučių auklėtojų bei budėtojų darbo laikas nustatomas atskiru direktoriaus įsakymu.
 9. Bibliotekos – informacinio centro darbo laikas nustatomas direktoriaus įsakymu.
 10. Ne visą darbo dieną ir ne visą darbo savaitę turi teisę dirbti tie, kuriems darbo laikas nustatomas pagal DK 146 straipsnį.
 11. Darbuotojai, palikdami savo darbo vietą mokyklos darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 12. Tiesioginis vadovas, esant pateisinamoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo.
 13. Mokykloje planuojamas toks pamokų ir pertraukų laikas:

18.1. pirmadieniais – ketvirtadieniais:

1 pamoka: 8.00 – 8.45 val.

2 pamoka: 8.55 – 9.40val.

3 pamoka: 9.50– 10.35val.

4 pamoka: 10.45 – 11.30val.

Pietų pertrauka: 11.30-12.10 val.

5 pamoka: 12.10- 12.55 val.

6 pamoka: 13.00 – 13.45val.

7 pamoka: 13.50 – 14.35 val.

8 pamoka: 14.40 – 15.25val.

18.2. penktadieniais:

1 pamoka: 8.00 – 8.45 val.

2 pamoka: 8.50 – 9.35val.

3 pamoka: 9.40– 10.25val.

4 pamoka: 10.30 – 11.15val.

Pietų pertrauka: 11.15-11.35 val.

5 pamoka: 11.35– 12.20 val.

6 pamoka: 12.25– 13.10val.

 1. Mokiniams pamokų darbo laiką reglamentuoja teorinio ir praktinio, neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai.
 2. Mokykloje nedirbama DK (162 str.) nustatytomis švenčių dienomis.
 3. Vadovaujantis DK 153 straipsnio nuostatomis švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. Administracija parengia ir prieš 3 darbo dienas paskelbia prieššventinių dienų pamokų laiko grafiką.
 4. Kasmetinės atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu pagal padalinių pateiktus atostogų grafikus. Mokyklos padaliniai kasmetinių atostogų suteikimo grafikus, patvirtintus padalinių vadovų parašais bei darbuotojų susipažinimo žymomis, pateikia sekretorei iki gegužės 1 d. Atšaukimas iš atostogų gali būti inicijuojamas administracijos, įstatymų nustatyta tvarka, esant darbuotojo sutikimui.
 5. Mokytojams ir pedagoginiams darbuotojams kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus suteikiamos liepos – rugpjūčio mėnesiais (mokinių atostogų metu).
 6. Mokyklos darbuotojai, kurie pageidauja atostogauti kitu laiku, nei numatyta atostogų grafike, suderintus su padalinio vadovu motyvuotus prašymus pateikia sekretorei prieš 2 savaites iki atostogų pradžios.
 7. Kasmetinės, tikslinės atostogos mokyklos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 8. Nemokamos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.
 2. Mokykloje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė, mokymo įstaigai būdinga darbo atmosfera.
 3. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 4. Darbuotojai privalo laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą.
 5. Už Mokyklos vidaus tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai bei padalinių vadovai.
 6. Mokykloje rūkyti draudžiama.
 7. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų.
 8. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
 9. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius mokyklos išteklius.
 10. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, egzaminų, susirinkimų, posėdžių ir kitų renginių metu darbuotojams rekomenduojama nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.
 11. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga ir kitomis priemonėmis.
 12. Draudžiama leisti likti mokyklos tarnybinėse patalpose pašaliniams asmenims pasibaigus darbo laikui.
 13. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie tiesiogiai jame dirba.
 14. Su tarnybine informacija leidžiama susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.
 15. Darbuotojai privalo dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti savo pareigas, visą darbo laiką skirti kokybiškam darbui, laikytis darbo saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, gerinti darbo kokybę, kelti savo profesinę kvalifikaciją, nebūti aplaidūs.
 16. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka inžinierius kompiuterininkas.
 17. Mokyklos darbuotojai darbo pažymėjimą privalo darbo metu saugiai laikyti darbo vietoje, o darbo metu nesant darbo vietoje – saugiai nešiotis su savimi.
 18. Darbuotojai, pasibaigus darbo santykiams, paskutinę darbo dieną privalo gražinti sekretorei darbuotojo pažymėjimą ir mokyklai priklausantį turtą.

VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI  MOKINIAMS

 1. Visiems mokiniams sudaromos vienodos sąlygos mokytis, naudotis visomis mokykloje esančiomis mokslo ir mokymo priemonėmis bei kitomis materialinėmis vertybėmis.
 2. Grupių vadovai supažindina mokinius su mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
 3. Mokiniai privalo laikytis direktoriaus įsakymų bei potvarkių, kitų administracijos darbuotojų reikalavimų, mokytojų, grupės vadovų reikalavimų, šių Taisyklių bei kitų mokyklos norminių dokumentų reikalavimų.
 4. Mokiniai privalo:

47.1. nevėluoti į užsiėmimus ir nepraleisti pamokų, laboratorinių darbų bei mokomųjų praktikų be pateisinamos priežasties;

47.2. laikytis institucijų, kuriose atlieka mokomąją bei gamybinę praktikas, saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių bei kitų norminių dokumentų reikalavimų.

 1. Mokiniai privalo tausoti mokyklos turtą, materialines vertybes ir technines priemones. Materialines vertybes, išduotas naudotis ilgesniam laikui, kiekvienas mokinys grąžina mokyklos baigimo pabaigoje ir pateikia sekretorei nustatytos formos atsiskaitymo lapelį.
 2. Mokiniams draudžiama:

49.1. trukdyti vesti užsiėmimus ir kitus renginius (triukšmauti, garsiai kalbėtis, vaikščioti klasėje neleidus mokytojui ir kt.).Pamokose negalima sėdėti su kepurėmis, striukėmis;

49.2. savavališkai keisti mokyklos inventoriaus buvimo vietą;

49.3. mokyklos patalpose ir teritorijoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų bei jas vartoti;

49.4. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais (juos privaloma laikyti išjungtus).

 1. Mokinys sugadinęs, pametęs ir t. t. mokyklos turtą, privalo apie tai pranešti mokytojui bei administracijos darbuotojui. Mokyklai padaryta materialinė žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Mokiniai turi laikytis drausmės, švaros ir higienos reikalavimų, nerūkyti mokyklos patalpose ir teritorijoje.

APRANGOS IR IŠVAIZDOS  REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai ir mokiniai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga privalo būti švari ir tvarkinga, neiššaukianti bendruomenės narių neigiamos reakcijos.
 2. Mokyklos direktorius ar jo pavaduotojai, kurių nuomone, darbuotojo ar mokinio apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 52 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ar mokinį ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

ELGESIO REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai ir mokiniai savo elgesiu turi reprezentuoti mokyklą, kurioje dirba ir mokosi.
 2. Mokykloje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai ir mokiniai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 3. Mokiniams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
 4. Darbuotojams ir mokiniams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.
 2. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Patvirtintos Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos mokyklos interneto tinklalapyje.
 2. Vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant mokyklos darbo organizavimą ar reorganizuojant mokyklą.